હૃદય અને ભાગ્યને ક્યારેય નથી બનતું, કેમ કે જે હૃદયમાં હોય છે એ ભાગ્યમાં નથી હોતા !!

  new gujarati shayari 2019

  0
  145
  હૃદય અને ભાગ્યને ક્યારેય નથી બનતું, કેમ કે જે હૃદયમાં હોય છે એ ભાગ્યમાં નથી હોતા!! best gujrati shayri 2019
  gujarati shayari

            ના પૂછ મને કે તારી જોડે પ્રેમ કેમ થયો ??
  બસ જે રડાવે છેને…
  એને જ ગળે લાગીને રડવાનું મન થાય

  ના પૂછ મને કે તારી જોડે પ્રેમ કેમ થયો ??
      બસ જે રડાવે છેને...
એને જ ગળે લાગીને રડવાનું મન થાય
  best gujrati shayri

  બદલ્યો છે એનો વ્યવહાર થોડા દિવસોથી
  એ વાત તો કરે છે પણ, વાતો નહીં

  બદલ્યો છે એનો વ્યવહાર થોડા દિવસોથી
 એ વાત તો કરે છે પણ, વાતો નહીં
  best gujrati shayri

  હૃદય અને ભાગ્યને ક્યારેય નથી બનતું, કેમ કે જે
  હૃદયમાં હોય છે એ ભાગ્યમાં નથી હોતા !!

  હૃદય અને ભાગ્યને ક્યારેય નથી બનતું, કેમ કે જે
હૃદયમાં હોય છે એ ભાગ્યમાં નથી હોતા !!
  best gujrati shayri

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here